Aktualności

Program LIFE

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi programu LIFE.

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska, w tym przyrody oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska i klimatu.

Zakres Programu LIFE oraz cele szczegółowe obszarów priorytetowych:

Obszar ŚRODOWISKO    

Podprogram:

*Przyroda i różnorodność biologiczna

*Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia

Obszar KLIMAT

Podprogram:

*Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej

*Przejście na czystą energię

Całkowity budżet Programu LIFE na lata 2021-2027 wynosi 5,432 mld euro, w tym na działania na rzecz środowiska – 3,488 mld euro oraz na rzecz klimatu – 1,944 mld euro.

Standardowe dofinansowanie projektu LIFE przez Komisję Europejską wynosi do 60% wartości kosztów kwalifikowanych, a w przypadku projektów przyrodniczych do 75% (w przypadku projektów służących gatunkom i siedliskom priorytetowym/zagrożonym). Polscy Wnioskodawcy mogą dodatkowo ubiegać się o współfinansowanie projektu ze środków krajowych NFOŚiGW uzupełniając montaż finansowy przedsięwzięcia nawet do 95% kosztów kwalifikowanych.

Zgodnie z najnowszą informacją ze strony Komisji UE – https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_pl#ecl-inpage-1922 – wszystkie zaproszenia do składania wniosków w naborze 2022 mają być opublikowane w dniu 17 maja 2022 r. na portalu  Funding & tender opportunities portal

Komisja UE podała również przewidywane terminy składania wniosków w poszczególnych podprogramach:

Podprogramy dot. Gospodarki o obiegu zamkniętym i jakości życia, Przyrody i różnorodności biologicznej oraz Łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej – projekty tradycyjne (SAP): 4 października 2022 r.

Podprogram Przejście na czystą energię – LIFE Action Grants: 16 listopada 2022 r.

Project strategiczne (SIP i SNAP):

8 września 2022 r. – termin złożenia fiszki projektowej

7 marca 2023 r. – termin złożenia pełnego wniosku

Projekty wsparcia technicznego (TA) dotyczące przygotowania projektów strategicznych (SIP i SNAP) – 8 września 2022 r.

Szczegółowe umowy o dotację operacyjną (SGA OG) dla podmiotów non-profit: 21 września 2022 r.

Pomocne materiały:

Dzień Informacyjny LIFE 2021 – YouTube

Pisanie wniosku LIFE 2021 / Wprowadzenie do eGrant – YouTube

 

Dodatkowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie programu LIFE” – Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027 (Inkubator wniosków LIFE).

Tematyka naboru pokrywa się tematyką projektów określonych w programie LIFE na lata 2021-2027 w:

– Podprogramie: Przyroda i różnorodność biologiczna

– Podprogramie: Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia

– Podprogramie: Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej

– Podprogramie: Przejście na czystą energię

Beneficjent Inkubatora wniosków LIFE musi być Beneficjentem koordynującym przedsięwzięcia LIFE.

Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski w naborze ciągłym należy składać w terminie od 16.03.2022 r. do 29.07.2022 r.

Etap 1 – od 16.03.2022 r. do 29.04.2022 r.

Etap 2 – od 30.04.2022 r. do 15.06.2022 r.

Etap 3 – od 16.06.2022 r. do 29.07.2022 r.

W przypadku podprogramu CET – Przejście na czystą energię, zaleca się składania wniosków w 2 etapie naboru, z uwagi na fakt, że tematyka szczegółowa CET będzie znana po ogłoszeniu przez Komisję Europejską naboru LIFE 2022, czyli w połowie maja 2022 r. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, wnioski dotyczące podprogramu CET, nie będą mogły być ocenione w 1 etapie naboru.

Informacje ogólne:

  • dofinansowanie ze środków NFOŚiGW udzielane jest w złotych polskich;
  • minimalna kwota dotacji w ramach Inkubatora wniosków LIFE: 50 tys. zł, z wyłączeniem przypadków obniżenia kwoty dofinansowania w wyniku zastosowania przepisów o pomocy publicznej lub pomniejszenia o kwotę dotychczas wypłaconych środków w ramach poprzednich umów Inkubatora wniosków LIFE dla danego projektu, oraz projektów ubiegających się o wsparcie KE w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych lub przedsięwzięć, stanowiących inne działania, w tym działania koordynacyjne i wspierające w zakresie dotyczącym Podprogramu Przejście na Czystą Energię;
  • wypłata dotacji w ramach Inkubatora wniosków LIFE następuje w formie ryczałtu w wysokości do 80 000 zł, lecz nie więcej niż 0,6% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia LIFE, dotyczących działań prowadzonych lub przynoszących efekty na terenie Polski przez podmioty zarejestrowane w Polsce

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nfosigw/inkubator-wnioskow-life–2022

https://www.gov.pl/web/nfosigw/szkolenia-i-konferencje