Projekty

Otwarte drzwi - program likwidacji barier dostępności kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

 

 

Celem głównym projektu pn. Otwarte drzwi – program likwidacji barier dostępności kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu jest zniwelowanie barier dostępności dla studentów i pracowników uczelni z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, architektonicznej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur związanych z procesem kształcenia na poziomie wyższym, wprowadzenie modyfikacji metod kształcenia zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami

Okres realizacji projektu: 18.11.2019 – 31.12.2023 r.
 

Wartość projektu: 3 076 868,07 zł

Kierownik merytoryczny projektu UEW: dr Krystyna Gilga

Partner projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Równego Dostępu do  Kształcenia: “Twoje Nowe Możliwości”