Projekty

PORTAL - Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego poprzez wdrożenie do dnia 31.08.2023 Zintegrowanego programu rozwoju, będącego odpowiedzią na zdiagnozowane problemy rozwojowe Uczelni określone w Strategii Rozwoju UEW z dn. 26.03.2015 i umożliwiającego dynamiczny postęp uczelni w kluczowych obszarach strategii.

Dzięki projektowi PORTAL zostanie wzmocniony potencjał dydaktyczny uczelni poprzez:
1. Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania uczelnią dzięki integracji systemów informatycznych

2. Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej UEW:
a) Zajęcia podnoszące kompetencje językowe i informatyczne

3. Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej UEW:
a) Studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie w szkolnictwie wyższym
b) Szkolenia kierowane do kadry administracyjnej

4. Uruchomienie nowych specjalności będących odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy realizowanych z wykorzystaniem CSPB  – nowatorskiego narzędzia służącemu wizualizacji procesów:
a) Zarządzanie procesami (BPM)
b) Inteligentne technologie rachunkowości i finansów w firmach usługowych
c) Lider zielonej gospodarki
d) Projektowanie i sprzedaż oferty w turystyce

5. Stworzenie dodatkowej oferty rozwoju kompetencji studentów i studentek oraz programu wysokiej jakości staży zawodowych celem zdobycia praktycznych umiejętności i lepszego przygotowania do pracy zawodowej:
a) Warsztaty językowe
b) Zajęcia podnoszące kompetencje komunikacyjne, zawodowe, w zakresie przedsiębiorczości, informatyczne i analityczne
c) Staże dla Studentów

Wartość projektu: 11 826 011,96 zł