Projekty

Interdyscyplinarny Program Studiów Doktoranckich na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

 

Celem głównym projektu jest stworzenie nowego interdyscyplinarnego programu stacjonarnych studiów III stopnia o zasięgu krajowym w zakresie nauk ekonomicznych (dyscyplina: ekonomia) i rolniczych (dyscyplina: technologia żywności i żywienia) o charakterze akademickim, uwzględniając aspekty międzynarodowe.

Projekt wpisuje się w działania podejmowane na rzecz podniesienia potencjału innowacyjnych badań istotnych dla gospodarki regionu w obszarach: Żywność wysokiej jakości oraz Branża chemiczna i farmaceutyczna w ramach Dolnośląskich Inteligentnych Specjalizacji.

W przygotowanie IPSD zaangażowana została kadra Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego UEW, wykorzystane zostały rekomendacje przedstawicieli pracodawców z regionu oraz doświadczenia wykładowców z zagranicy, jak również wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
W ramach nowego programu kształcenia realizowane będą zajęcia z 2 dziedzin – ekonomii i technologii żywności, a w efekcie prowadzonej działalności naukowej powstanie interdyscyplinarna rozprawa doktorska. Aby wzmocnić aspekt interdyscyplinarności, każdy student zostanie objęty opieką przez 2 promotorów – ekspertów z obu dyscyplin. Profil kształcenia nawiązuje do popularnego w Europie Zachodniej kierunku engineering management, którego absolwenci posiadają umiejętność łączenia wiedzy z ekonomii i technologii żywności i żywienia.

Studia stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na doktorów o międzyobszarowej wiedzy oraz unikatowych umiejętnościach i kompetencjach, w celu dokonywania całościowych diagnoz.

Okres realizacji projektu od 01.09.2017 do 31.12.2023

Wartość projektu: 678 962,50 zł

Kierownik projektu: dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UE