Projekty

Wsparcie dla czasopism naukowych

Celem programu jest wsparcie wydawców polskich czasopism naukowych nieujętych w międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, lecz publikujących artykuły naukowe o wysokim poziomie naukowym. Wsparcie to ma być przeznaczone na podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście tych czasopism do międzynarodowego obiegu naukowego. Artykuły naukowe publikowane w tych czasopismach będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej. Czasopisma objęte pomocą w ramach programu zostaną również umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Czasopisma wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, które uzyskały wsparcie w 2019 r.:
1. Econometrics,
2. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
3. Biblioteka Regionalisty,
4. Informatyka Ekonomiczna.

Projekty realizowane były w okresie: 15.04.2019 – 14.04.2021
Łączna wartość projektów: 170 140 zł

Informacje: https://cobn.ue.wroc.pl/program-wsparcia-czasopism-naukowych