Projekty

Program PROM

Celem projektu jest zorganizowanie obustronnych wyjazdów doktorantów i młodej kadry naukowej UEW (33 osoby) i oraz uczelni zagranicznych (33 osoby), celem podniesienia kompetencji w zakresie prowadzenia badań w środowisku międzynarodowym oraz doskonalenia sztuki publikowania. Zakłada się:

  • Uruchomienie naukowych konsultacji dla doktorantów i młodych naukowców z akademikami UEW i zagranicznych uczelni, dla przedyskutowania planów badawczych oraz formułowanych hipotez.
  • Zorganizowanie obustronnych wizyt doktorantów i kadry akademickiej celem przeprowadzenia badań naukowych i pozyskania danych do przygotowania publikacji do prestiżowych czasopism naukowych, rozpraw doktorskich i wniosków grantowych.
  • Udział doktorantów UEW w zagranicznych szkołach letnich, celem poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki badawczej, publikowania, pozyskiwania środków na badania międzynarodowe.
  • Uruchomienie szkoły letniej dedykowanej doktorantom z UEW i zagranicy w celu przygotowania wspólnych publikacji naukowych, opracowania i weryfikowania koncepcji projektów naukowych w ramach pracy warsztatowej.
  • Aktywne uczestnictwo doktorantów oraz kadry akademickiej UEW w konferencjach zagranicznych, celem zaprezentowania wyników badań i/lub pozyskania podmiotów do współpracy.

Efektem ww. działań będzie zwiększenie mobilności naukowej doktorantów i młodych naukowców, nawiązanie pierwszych kontaktów bezpośrednich z kluczowymi dla ich obszarów badawczych partnerami oraz pozyskanie unikalnych materiałów do badań. Docelowym efektem działań mobilnościowych ma być wzbogacenie dorobku naukowego młodych naukowców, przygotowanie publikacji do prestiżowych czasopism naukowych z wysokim IF, wartościowych prac doktorskich i wniosków grantowych. Powyższe pośrednio przyczyni się do budowania konkurencyjności UEW na arenie międzynarodowej.