Komisja Projektowa

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem realizacji projektów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Komisja Projektowa została upoważniona przez Rektora do podejmowania decyzji dotyczących wszystkich projektów, za wyjątkiem projektów realizowanych w ramach programów Narodowego Centrum Nauki.

W skład Komisji Projektowej wchodzą:

1.      Przewodniczący Komisji – Prorektor właściwy ds. rozwoju,

2.      Członkowie Komisji – Prorektorzy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Kanclerz
i
Kwestor.


Do kompetencji Komisji Projektowej należy:


1) podejmowanie, na podstawie Karty projektu, decyzji o rozpoczęciu, zakończeniu lub wstrzymaniu realizacji projektu, w tym:

a) ocena spójności założeń projektu z misją oraz strategią Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i w razie jej braku postanawianie o niepodejmowaniu projektu lub rezygnacji z dalszej realizacji przedsięwzięcia,

b)   ocena zdolności organizacyjnych i finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do realizacji planowanego projektu i w razie jej braku postanawianie o niepodejmowaniu projektu lub rezygnacji z dalszej realizacji przedsięwzięcia,

c)   zatwierdzanie lub rekomendowanie ram czasowych i finansowych projektu oraz wartości wskaźników rezultatu i produktu,

d) zatwierdzanie składu zespołu odpowiedzialnego za opracowanie koncepcji projektu,

e)  ocena możliwości złożenia Wniosku o dofinansowanie, gdy wsparcie w ramach programu udzielane jest w ramach pomocy de minimis, a w razie przekroczenia limitów określonych dla pomocy de minimis lub planowanych innych przedsięwzięć, które mogą spowodować osiągnięcie lub wyczerpanie limitu, postanawia o niepodejmowaniu projektu.

2)  zatwierdzanie podstawowego składu zespołu projektowego, w tym zatwierdzanie składu Komitetu Sterującego (o ile zostanie powołany),

3)   monitorowanie projektów w zakresie harmonogramu, wydatków, wskaźników oraz ryzyk, a także ocena pracy podstawowego zespołu projektowego i w uzasadnionych sytuacjach wprowadzanie zmian w jego składzie,

4)   zalecanie wprowadzenia zmian w projekcie,

5)   akceptacja proponowanych zmian w projekcie w sytuacji, gdy ich wprowadzenie przekracza kompetencje kierownika/menedżera projektu

6) zatwierdzanie propozycji lub rekomendowanie zmian oraz działań naprawczych w razie zdiagnozowania ryzyk,

7)   potwierdzanie zakończenia projektu, akceptacja Karty zakończenia projektu.


Komisja Projektowa obsługiwana jest przez Centrum Zarządzania Projektami. Wszelki kontakt z Komisją następuje przez skrzynkę e-mailową czp@ue.wroc.pl.