Projekty

Time for changes – wsparcie internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Celem głównym projektu “Time for changes” jest zwiększenie zdolności instytucjonalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w obszarze umiędzynarodowienia poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • zapewnienie wsparcia szkoleniowego i rozwój kompetencji kadry administracyjnej do obsługi studentów i kadry z zagranicy, które przyczynią się do lepszego zrozumienia specyfiki różnic kulturowych kluczowych dla sprawnego procesu identyfikacji potrzeb i rozwiązywania problemów
  • utworzenie Welcome Center jako centrum zarządzania i punkt kontaktowy dla studentów i kadry zagranicznej, a dla UEW – źródło informacji o potrzebach
    i problemach tych studentów, dla których decyzja o podjęciu studiów z dala od domu
    i rodziny zawsze łączy się z dużym stresem, tym bardziej, że nakładają się na to różnice kulturowe
  • wsparcie i dostosowanie usług związanych z IT, które ma odpowiadać na konieczność internacjonalizacji UEW. Przystosowanie systemów dla osób z zagranicy ma uzupełnić braki w systemach UEW głównie w obszarze wsparcia końcowego użytkownika
  • anglojęzyczne oznakowanie kampusu uczelni.

Spodziewanym efektem i długofalowym rezultatem jest przede wszystkim ulepszenie procesu obsługi administracyjnej studentów i kadry zagranicznej w różnych jednostkach uczelni, co przełoży się na lepsze postrzeganie UEW w oczach obecnych i przyszłych studentów. UEW ma stać się miejscem przyjaznym studentom pochodzących z różnych kultur, którzy mają poczuć się tutaj szczególnie mile widziani.

Wartość projektu: 388 795,74 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 388 795,74 PLN

Okres realizacji od 01.05.2022 do 30.04.2023.

Kierownik merytoryczny projektu: dr Anna Jankowiak, prof. UEW

Menedżer Projektu: Aneta Sotoła

REGULAMIN PROJEKTU

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.