Projekty

Scaling up Co-creation: Avenues and Limits for Integrating Society in Science and Innovation (SCALINGS)

SCALINGS jest realizowany w ramach Programu Horyzont 2020.

SCALINGS ma na celu zbadanie procesu współtworzenia poprzez interesariuszy procesu wdrażania innowacji i jego wieloaspektowych i wielokulturowych wymiarów. W efekcie wypracowanie najlepszych praktyk i sposobów upowszechniania innowacji w różnych kontekstach kulturowych, prawnych i instytucjonalnych. Celem jest też zaproponowanie sposobów zwiększania skali współtworzenia.

Projekt SCALINGS realizowany jest w ramach konkursu, którego ideą przewodnią jest włączanie społeczeństwa do współtworzenia nauki i innowacji a także popularnego w ostatnim czasie kierunku rozwoju odpowiedzialnej nauki i innowacji (responsible research and innovation -RRI). Kluczową kategorią w badaniu jest koncepcja współtworzenia (co-creation) i partycypacji w procesie tworzenia innowacji. Badania będą trwały 3 lata w 10-ciu różnych regionach Europy i dotyczyć będą zastosowania trzech różnych instrumentów współtworzenia w związku z wdrażaniem nowych technologii (robotyki i odnawialnych źródeł energii). Zidentyfikowane zostaną szanse i zagrożenia współuczestniczenia wielu aktorów: przemysłu, rządów, uniwersytetów i obywateli we wdrażaniu innowacji a także wspólne i odrębne aspekty tego procesu w różnych krajach europejskich.  Szczególnym obszarem badań są innowacje związane z energią odnawialną w miastach. Transformacja energetyczna jest częścią zielonej transformacji gospodarczej,  która dokonuje się na mocy rozwoju nowych technologii. Przejście na zrównoważoną energię jest priorytetem Unii Europejskiej i powinno odbywać się tak szybko i jak to tylko możliwe. UE dąży do osiągnięcia bardziej konkurencyjnego, bezpiecznego i zrównoważonego systemu energetycznego oraz do osiągnięcia długoterminowego celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2050. Transformacja energetyczna ma wpływ na gospodarkę i życie społeczne. W efekcie tego procesu zmienia się infrastruktura energetyczna, transportowa, modele biznesowe, modele konsumpcji, sposób spędzania czasu wolnego. W procesie tym technologie wkraczają w życie ludzi i zderzają się z dotychczasowymi wartościami. Scalings bada wpływ innowacji technologicznych na społeczeństwo.

Ludzie, niezależnie od tego, czy są to osoby fizyczne, rodziny, czy mieszkańcy osiedli, miast czy regionów, są poddani wpływom już dokonującej się transformacji energetycznej poprzez inteligentne sieci, fotowoltaikę, elastyczną infrastrukturę energetyczną, systemy kontroli energii itp. Obserwujemy w Europie szybki wzrost inteligentnych miast, które koncentrują się na efektywności energetycznej, spółdzielniach energetycznych, innowacyjnych dostawach energii oraz stałej współpracy przemysł-uczelnie we wszelkiego rodzaju innowacjach energetycznych. Wprowadzane innowacje tworzą także pewne zagrożenia. Wspólnie trzeba zdecydować jak chronić wartości takie jak prywatność, autonomia, bezpieczeństwo, kontrola, równowaga sił i inne. Stąd potrzeba współtworzenia oraz odpowiedzialnych badań i innowacji.

Liderem projektu jest Technische Universitaet Muenchen.

Partnerami projektu są:

Technische Universiteit Eindhoven, Danmarks Tekniske Universitet, Association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, University College London, Social Innovation Exchange, Universitaet Graz, Imperial College of Science Technology and Medicine, The International Society for Professional Innovation Management LTD 

Okres realizacji projektu: od 01.05.2018 do 31.07.2021 r.

Kierownik projektu dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UE

SCALINGS is a part of  Horizon 2020.

SCALINGS aims to strengthen opportunities for best practice transfer and a socially robust upscaling of co-creation, while improving our understanding of how co-creation practices relate to the social, cultural, economic, and institutional environments in which they are implemented.

The SCALINGS project is as part of a European program whose guiding principle is to involve society in co-creating science and innovation as well as in the recently popular development of responsible research and innovation. The key category in the study is the concept of co-creation and participation in the process of creating innovation. The research will last 3 years in 10 different regions of Europe and will deal with the use of three different co-creation instruments in connection with the implementation of new technologies (robotics and renewable energy ). Opportunities and threats will be identified for the participation of many actors: industry, governments, universities and citizens in implementing innovations as well as common and specific aspects of this process in various European countries. SCALINGS focusses on urban energy because it is a part of the energy transition where humans, their values, and technology are inextricably intertwined. This presents a good opportunity for studying co-creation and associated aspects of responsible research and innovation. People, whether individuals, families, or residents of flats neighborhoods, cities, or regions, all have to decide on and are determined by smart grids, photovoltaics, flexible energy infrastructures, energy control systems, etc. Together they will also have to decide on values such as privacy, autonomy, security, control, the balance of power, and more.

The need for co-creation processes and responsible research and innovation is demonstrated by the exponential growth of smart cities, which focus on energy efficiency, energy cooperatives, innovative procurement of energy, and continuous industry-university collaborations in all kinds of energy innovations. It is necessary to have a clear view regarding how to make co-creation processes more efficient, value sensitive, robust, and responsible. Doing so will result in a large return on investment.

The project leader: Technische Universitaet Muenchen.

The project partners:

Technische Universiteit Eindhoven, Danmarks Tekniske Universitet, Association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, University College London, Social Innovation Exchange, Universitaet Graz, Imperial College of Science Technology and Medicine, The International Society for Professional Innovation Management LTD 

The duration of the project will be 39 months as of 1 May 2018

Project Manager at UEW: dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UE