Projekty

INTEgrated REporting for SMEs Transparency

Projekt INTEREST jest realizowany w ramach programu ERASMUS+ KA202 „Strategic Partnerships for vocational education and training

Numer projektu: 2019-1-HU01-KA202-060911

Głównym zamierzeniem projektu INTEREST jest opracowanie propozycji dotyczącej sprawozdawczości zintegrowanej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Obecnie duże, międzynarodowe organizacje są znacznie bardziej zaawansowane w kompleksowym raportowaniu na temat procesów tworzenia wartości niż MŚP. Jednym z podejść stosowanych przez duże podmioty jest raportowanie na temat sześciu kapitałów, co wciąż jest uważane za stosunkowo nową, ale ewoluującą praktykę. Bezpośrednie przełożenie standardów, którymi kierują się duże organizacje nie jest możliwe, więc celem niniejszego projektu jest opracowanie schematu dostosowania sprawozdawczości opartej na 6 kapitałach do realiów MŚP. Innym wyzwaniem wyznaczonym przez partnerstwo jest wypracowanie możliwych bodźców zachęcających MŚP do przyjęcia idei raportowania zintegrowanego. Zaspokojenie potrzeb informacyjnych inwestorów i innych interesariuszy to tylko jeden z najbardziej przekonujących argumentów. Inne obejmują łatwiejszy dostęp do finansowania, lepsze podejmowanie decyzji, poprawę reputacji                     i skupienie się na długoterminowym zrównoważonym rozwoju MŚP. Projekt ma wskazać, w jaki sposób praktyka raportowania zintegrowanego może wspomóc poprawę ekonomicznych, społecznych i zrównoważonych wyników MŚP.

Oczekiwane rezultaty intelektualne projektu:

1. Ramy raportowania zintegrowanego dla MŚP

Rezultatem intelektualnym pierwszej fazy projektu będzie opracowanie modelowych ram raportowania zintegrowanego dla MŚP. Powstanie to w oparciu o następujące źródła:

  • istniejące ogólne ramy raportowania zintegrowanego,
  • raporty przygotowane przez partnerów projektu na temat stanu zaawansowania rozwoju raportowania zintegrowanego w poszczególnych krajach,
  • opracowane przez każdego z partnerów ramy dla jednego z sześciu kapitałów.

2. Przewodnik raportowania zintegrowanego dla MŚP

Rezultatem intelektualnym drugiej fazy projektu będzie stworzenie przewodnika, który dostarczy sugestii i wskazówek dla MŚP dotyczących tego jak przygotować raport zintegrowany oraz wdrożyć zintegrowane myślenie w kontekście tworzenia wartości i podejmowania decyzji.

3. Program nauczania dotyczący raportowania zintegrowanego w MŚP

Rezultatem intelektualnym trzeciej fazy projektu będzie wypracowanie materiału szkoleniowego typu b-learning dla MŚP. Dzięki szkoleniom ich uczestnicy będą mogli przekształcić swój dotychczasowy być może fragmentaryczny sposób postrzegania biznesu na myślenie zintegrowane o całym procesie tworzenia wartości.

Koordynatorem projektu jest: Budapest Business School, Budapest (Węgry)

Partnerami projektu są:  Leeds Beckett University, Leeds (Wielka Brytania), Hochschule Rhein-Waal, Kleve (Niemcy), University of Udine, Udine (Włochy), Wroclaw University of Economics, Wroclaw (Polska), Babes-Bolyai University, Cluj Napoca (Rumunia), MAC-Team aisbl, Brussels (Belgia), European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA), Brussels (Belgia) oraz organizacja Business Hungary, Budapest (Węgry)

Okres realizacji projektu: od 01.10.2019 do 31.08.2022 r.

Budżet projektu: 328.999 EUR

Kierownik projektu w UEW: dr Joanna Dyczkowska

INTEREST project is a part of ERASMUS+ programme, KA202 „Strategic Partnerships for vocational education and training”

Project number: 2019-1-HU01-KA202-060911

The main objective of the INTEREST project is to develop an integrated reporting (IR) proposal for small and medium-sized enterprises (SMEs). Presently, large international companies are much more advanced in complex corporate reporting on their value creation processes than SMEs. One of the approaches applied by large companies is reporting on Six Capitals which is still considered a relatively new but evolving practice. Unfortunately direct application of the standards that guide large organizations by SMEs is not working. Therefore, the goal of the project is to develop an adaptation scheme of the Six-Capital reporting. Another challenge set out by the partnership is to elaborate on possible incentives to encourage SMEs to adopt IR idea. Meeting the information needs of investors and other stakeholders is only one of the most convincing arguments. Others include easier access to financing, better decision making, enhanced reputation and a focus on the longer term SME sustainability. The project aims to show how IR practices may help improve the economic, social and sustainable performance of SMEs.

 

 

Expected intellectual outputs of the project:

1. IR Framework for SMEs

The intellectual outcome of the first phase of the project will be a model IR Framework for SMEs. This Framework development will be alimented by the following sources:

  • the already existing general IR frameworks,
  • the reports developed by each partner on the state of progress in IR development in particular country,
  • the framework developed by each partner for one of Six Capitals.

 

2. IR Guide for SMEs:

The intellectual outcome of the second phase of the project will be the creation of a guide providing SMEs with suggestions and tips on how to prepare an integrated report and implement integrated thinking in the context of creating value and making decisions.

3. IR Curriculum for SMEs

The intellectual outcome of the third phase of the project will be b-learning training material for SMEs. Thanks to the trainings, their participants will be able to transform their current perhaps fragmented perception of business into integrated thinking about the whole value creation process.

The project coordinator: Budapest Business School, Budapest (Hungary)

 

The project partners: Leeds Beckett University, Leeds (United Kingdom), Hochschule Rhein-Waal, Kleve (Germany), University of Udine, Udine (Italy), Wroclaw University of Economics, Wroclaw (Poland), Babes-Bolyai University, Cluj Napoca (Romania), MAC-Team aisbl, Brussels (Belgium), European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA), Brussels (Belgium), Business Hungary, Budapest (Hungary)

The duration of the project will be 35 months as of 1 October 2019

Project budget: 328.999 EUR

Project Manager at UEW: dr Joanna Dyczkowska

logosbeneficaireserasmusleft_pl_1 PL kolor
logosbeneficaireserasmusleft_en