Projekty

Laboratorium innowacyjnych kompetencji dydaktycznych INNOLAB 2.0 - program doskonalenia kompetencji pracowników dydaktycznych i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Okres realizacji projektu: 01.03.2024 – 30.06.2025

Grupa docelowa: kadra dydaktyczna UEW (100 osób) oraz doktoranci/doktorantki  ze Szkoły Doktorskiej (10 osób).

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji kadry prowadzącej dydaktykę oraz doktorantów.  Dydaktycy oraz doktoranci UEW wezmą udział w ścieżce szkoleniowej obejmującej   z kompetencji cyfrowych w zakresie budowania zaangażowania studentów, zielonej transformacji w dydaktyce, coachingu dydaktycznego. Dodatkowo w zależności od efektów pracy z coachem uczestnik będzie miał możliwość skorzystania 1 z 6 szkoleń do wyboru:

 • wykorzystania metodyki Design Thinking w dydaktyce,
 • angażujących wystąpień publicznych,
 • wykorzystania Artificial Intelligence w dydaktyce,
 • wykorzystania Visual Thinking w dydaktyce,
 • szkoleń z wykorzystania języka angielskiego w dydaktyce
 • wizyty studyjnej i zaawansowanych szkoleń z Design Thinking, d.school, Stanford, USA.

Kluczowe rezultaty:

 • 110 uczestników projektu
 • Liczba godzin szkoleń indywidualnych: 2485
 • Liczba godzin szkoleń grupowych: 320
 • Liczba wyjazdów studyjnych: 5
 • Liczba przedmiotów zajęć w których wprowadzone zostaną zmiany: 80

Kierownik Merytoryczny projektu: dr Maja Leszczyńska

Menedżerka Projektu: Marta Wasilewska

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu FERS.01.05-IP.08-0123/23-00.

Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):
1) poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres Instytucji Pośredniczącej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,
2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.