Aktualności

PROGRAM MOZART (XI edycja)

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Programu MOZART.

Termin naboru: do 15.06.2022 r.

Organizator konkursu: Gmina Wrocław reprezentowana przez dyrektora Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi

Cel projektu: wsparcie wrocławskiego rynku pracy poprzez umożliwienie firmom dostępu do intelektualnego potencjału naukowców.

Grupa docelowa: Konkurs adresowany jest do partnerstw tworzonych przez naukowców – nauczycieli akademickich uczelni oraz instytutów naukowych PAN, instytutów badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych, zwanych dalej „instytutem”, oraz przedsiębiorców zatrudniających pracowników we Wrocławiu.

Opis: Firma, bez ponoszenia kosztów związanych z zatrudnieniem naukowca, ma możliwość skorzystania z jego potencjału intelektualnego i wykorzystania jego specjalistycznej wiedzy na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa.Naukowiec natomiast zyskuje możliwość pracy w środowisku biznesowym i wykorzystania swojej wiedzy w praktyce. Dodatkowo elastyczna formuła programu pozwala naukowcowi na łączenie pracy na rzecz przedsiębiorstwa z dotychczasową pracą na uczelni co daje możliwość przeniesienia nowo zdobytych doświadczeń podczas pracy w środowisku biznesowym do praktyki dydaktycznej. Organizowane są staże i praktyki studenckie, powstają programy nauczania, dostosowane do realnych i aktualnych potrzeb rynku pracy. Skutkiem jest lepsze przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia po ukończeniu studiów. W wyniku współpracy partnerstw, powstają nowe innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi. W konsekwencji zwiększają się obroty i dochody firm, co owocuje rozwojem lokalnych przedsiębiorstw, a także powstawaniem nowych miejsc pracy.

Dofinansowane otrzymają partnerstwa, których współpraca dąży do rozwoju rynku pracy, przede wszystkim poprzez tworzenie innowacyjnych produktów i usług (dodatkową korzyścią ze współpracy będzie możliwość przedstawienia przez naukowca oddziaływania efektów projektu na macierzyste środowisko pracy, jak również możliwość dalszej współpracy w ramach programów badawczych o szerszym kontekście)

Finansowanie: Z tytułu realizacji projektów w ramach programu naukowcy otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3 200 zł brutto za 32 godziny pracy (jest to pomoc de minimis dla przedsiębiorstw).

Czas trwania projektu: 12 miesięcy

 

Ważne informacje:

W ramach Konkursu w edycji 2022/2023, zostanie wyłonionych maksymalnie 30 partnerstw.

Naukowiec może współtworzyć partnerstwo i wziąć udział w konkursie, jeżeli:

–  uzyskał co najmniej stopień naukowy doktora;

– zatrudniony jest na uczelni jako nauczyciel akademicki, w instytucie jako pracownik naukowy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Przedsiębiorca może współtworzyć partnerstwo i wziąć udział w konkursie, jeżeli:

– prowadzi na terenie Wrocławia działalność gospodarczą;

– zatrudnia na terenie Wrocławia co najmniej dwóch pracowników (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa B2B);

–  w okresie ostatnich 3 lat nie otrzymał pomocy de minimis lub wartość pomocy otrzymanej w tym okresie łącznie z pomocą przyznaną w ramach programu nie przekroczy dozwolonej wartości.

Naukowiec przed rozpoczęciem umowy nie może być zatrudniony u przedsiębiorcy (na podstawie umowy o pracę).

Źródło, szczegółowe informacje: XI edycja programu MOZART! | WCA Wrocław