Aktualności

Lider XIII - ogłoszenie o naborze wniosków

Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków do XIII edycji Programu LIDER, który rozpocznie się 23 maja 2022 r. Konkurs skierowany jest do badaczek i badaczy, których wyniki prac badawczo-rozwojowych mogą być wdrożone w gospodarce i którzy spełniają się w roli kierowników kilkuosobowych zespołów lub mogą, dzięki udziałowi w konkursie, rozwinąć swoje kompetencje lidera grupy badawczej.

Podstawowe informacje:

Adresaci konkursu: · doktoranci;

· nauczyciele akademiccy nie posiadających stopnia doktora;

· osoby posiadające stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopami o których mowa w Regulaminie Konkursu), jednocześnie będące zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

· osoby posiadające stopień doktora habilitowanego, pod warunkiem że od uzyskania stopnia doktora nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopami o których mowa w Regulaminie Konkursu), jednocześnie jest ona zatrudniona w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

· autorzy publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadający patenty lub wdrożenia,

· osoby, które nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,

· osoby, które pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,

· osoby posiadające obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a ich pobyt jest zarejestrowany.

Zakres tematyczny: Nie dotyczy. Brak ograniczenia tematycznego
Limit wniosków: Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden Wniosek, natomiast Jednostka może występować w więcej niż jednym Wniosku, przy czym każdy Wniosek musi dotyczyć innego Projektu

 

Okres realizacji projektu: Okres realizacji Projektu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 36 miesięcy

 

Dofinansowanie: Maksymalna wartość finansowania: 1,5 mln PLN
Ważne informacje: Projekt musi być realizowany we współpracy z Jednostką (w rozumieniu Regulaminu Konkursu – rozdz. 2 ust. 2), która zatrudni Kierownika Projektu na cały okres realizacji Projektu oraz pozostałych członków Zespołu badawczego na okres ich pracy przy realizacji Projektu.

Zespół badawczy:

Kierownik projektu czyli Wnioskodawca w rozumieniu rozdz. II ust. 3 i 9 Regulaminu Konkursu, zgodnie z którym nie ma ograniczenia dotyczącego wieku;

Personelu B+R w skład którego mogą wchodzić osoby, których dotyczą warunki opisane w rozdz. II ust. 11 Regulaminu Konkursu.

Istnieje możliwość zaangażowania do prac w ramach projektu podstawowego personelu technicznego/pomocniczego bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu,

szczegóły wynagradzania takich osób opisane zostały w załączniku nr 5 do Regulaminu Konkursu.

Termin naboru wniosków: 23 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. (do godziny 16:15)

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xiii