Projekty

Prace Naukowe

Celem projektu jest umiędzynarodowienie czasopisma Prace Naukowe oraz dalsze podnoszenie poziomu naukowego publikowanych w czasopiśmie prac. Osiągnięcie  celu  będzie  możliwe  poprzez  publikowanie  artykułów  głównie  w  języku  angielskim,  co  nie  jest  możliwe  bez  uruchomienia nakładów na weryfikację  i  korektę  artykułów  naukowych  w  języku  obcym.  Planuje  się także  wprowadzenie  dwuetapowego  procesu recenzowania artykułów, jako standardu wydawniczego (Komitet Redaktycny-Recenzent).

Planowana jest również modyfikacja obecnego elektronicznego systemu naboru i recenzowania (SENIR), formuły sporządzania recenzji oraz  jest uelastycznienie i dostosowanie do potrzeb autorów sposobu edycji tekstu (program Word, możliwość korzystania z formatu TeX/LaTeX, który jest standardem światowym).

W celu zwiększenia stopnia upowszechnienia publikacji naukowych planowane są następujące działania: 

  • wprowadzenie wymogu podawania unikalnych identyfikatorów naukowców ORCID (Open Researcher and Contributor ID)
  • niekomercyjne udostępnianie pełnych tekstów artykułów w DBC (Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa) oraz innych bazach o otwartym dostępie (open access), takich, jak CEEOL, EBSCO, BazEkon,
  • przebudowa i modernizacja strony internetowej czasopisma oraz działania zmierzające do jej lepszego pozycjonowania,
  • profilowanie czasopisma w kierunku publikowania artykułów naukowych w ramach nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych z dziedziny nauk społecznych: ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości
  • systematyczne zwiększanie udziału artykułów publikowanych w języku angielskim
  • wprowadzenie zasady zamieszczania artykułów opublikowanych w czasopiśmie w bazach Researcher ID oraz ORCID (na indywidualnych kontach autorów).

Rezultat: Poprawa w pozycjonowaniu czasopisma na arenie międzynarodowej i wzrost pozycji czasopisma w uznanych rankingach cytowalności na świecie (wejście do pierwszej 15 w GSM). Wzrost Impact Factor autorów o 0,5 punktu, wzrost liczby recenzentów zagranicznych o 10% w stosunku do pozycji wyjściowej.

Okres realizacji: 15.04.2019 – 31.12.2020