Projekty

Informatyka Ekonomiczna

Celem projektu jest podniesienie jakości oraz wdrożenia dobrych praktyk wydawniczych i edytorskich w celu podniesienia prestiżu czasopisma, które przyczyni się do jego umiędzynarodowienia.
W związku z powyższym planuje się podjąć następujące działania:

 • Wdrożenie weryfikacji antyplagiatowej wszystkich publikowanych artykułów.
 • Udoskonalenie procesu recenzowania poprzez dodanie nowej funkcjonalności w systemie SENIR mającej na celu poprawę komunikacji Autor-Recenzent.
 • Stworzenie nowoczesnej strony czasopisma w 2 wersjach językowych, która będzie responsywna, zintegrowana z systemem SENIR oraz                            portalami społecznościowymi.
 • Uzyskanie wyższej lokaty w rankingu Google Scholar. Aktualnie Informatyka Ekonomiczna znajduje się na 58 miejscu wśród najlepszych                              polskich publikacji (źródło: Ranking Google Scholar)
 • Wdrożenie rozwiniętych procedur korekty językowej, którą objęte będą wszystkie pozytywnie zrecenzowane artykuły.

Ponadto, w celu upowszechnienia publikacji naukowych zamieszczanych w czasopiśmie planuje się podjęcie następujących działań:

 • Pozytywnie zrecenzowane artykuły będą publikowane w trybie otwartego dostępu, nie później niż 1 miesiąc po ukazaniu się wersji tradycyjnej.
 • Umiędzynarodowienie czasopisma poprzez wprowadzenie go do baz DOAI, ProQuest, Scopus oraz Web of Science. 
 • Poszerzenie Rady Naukowej czasopisma do 30 naukowców do roku 2020, przy czym co najmniej 50% stanowić będą naukowcy ze znaczących                ośrodków zagranicznych.
 • Zwiększenie liczby recenzentów z zagranicznych ośrodków naukowych co najmniej do 50% do roku 2020.
 • Zwiększenie liczby autorów z ośrodków zagranicznych.
 • Zwiększenie udziału praktyków biznesowych w publikacjach poprzez publikowanie wyników badań realizowanych w ramach krajowych i                            zagranicznych projektów naukowych co najmniej do 50% do roku 2020.
 • Zwiększenie liczby autorów z ośrodków zagranicznych.
 • Zwiększenie udziału praktyków biznesowych w publikacjach poprzez publikowanie wyników badań realizowanych w ramach krajowych i                            zagranicznych projektów badawczych. Planowany wskaźnik to min 20% autorów ze środowisk biznesowych do 2020 roku.
 • Nawiązanie współpracy z innymi czasopismami o podobnej tematyce polegającej na wzajemnym reklamowaniu – poprzez zamieszczanie                            informacji na wewnętrznych stronach okładki.


  Okres realizacji: 15.04.2019 – 31.12.2020