KOMP

Komisja Opiniująca i Monitorująca Projekty

Komisja Opiniująca i Monitorująca Projekty powołana zarządzeniem Rektora nr 63/2018 zajmuje się operacyjnym zarządzaniem wszystkimi projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych, za wyjątkiem inicjatyw Narodowego Centrum Nauki.

W skład Komisji Opiniującej i Monitorującej Projekty wchodzą:

Przewodniczący Komisji – Prorektor ds. Finansów i Rozwoju oraz Członkowie Komisji:

1) Prorektor właściwy ze względu na podstawowy rodzaj projektu lub Kanclerz, przy czym dla:
a) projektów w obszarach dydaktyki i edukacji – Prorektor ds. Dydaktyki;
b) projektów w obszarach nauki, prac badawczych, badawczo-rozwojowych, komercjalizacji i wdrażania, z wyjątkiem finansowanych w ramach Narodowego Centrum Nauki – Prorektor ds. Nauki;
c) projektów w obszarach pozyskiwania akredytacji, mobilności i wymiany naukowej – Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą;
d) projektów w obszarze administracji i zarządzania – Kanclerz;
e) projektów inwestycyjnych – Kanclerz;

2) Kwestor.

KOMP obsługiwany jest przez Centrum Zarządzania Projektami. Wszelki kontakt z KOMP następuje przez skrzynkę e-mailową czp@ue.wroc.pl.